Privacy statement en Disclaimer

Privacy statement

Contactgegevens

www.bosma.bz of www.mobility40.nl
Spoorstrjitte 19, 9033 WJ  DEINUM, Nederland
Jan Bosma is de Functionaris Gegevensbescherming van BOSMA Management en Advies; te bereiken via jan.bosma@mobility40.nl  of +31653778237.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Je kunt deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Wel maken wij gebruik van Cookies. Meer informatie kun je vinden in onze Cookie policy.

We vragen alleen jouw persoonlijke gegevens indien je een contactformulier invult. Deze gegevens worden per e-mail aan ons verstuurd en uitsluitend gebruikt om contact met jou te leggen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

BOSMA Management en Advies verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. BOSMA Management en Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij dan verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • adresgegevens van uw organisatie;
  • zakelijk telefoonnummer en / of mobiel telefoonnummer;
  • zakelijk e-mailadres;
  • bankrekeningnummer van uw organisatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BOSMA Management en Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en product;
  • om producten en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

BOSMA Management en Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOSMA Management en Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BOSMA Management en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor de gegevens die wij verwerken. Reden is dat wij verwachten u regelmatig aanvullende of gewijzigde diensten onder de aandacht te willen brengen en/of dat wij regelmatig zaken met elkaar doen. Ook moeten wij uw gegevens bewaren vanwege wettelijke termijnen voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

BOSMA Management en Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BOSMA Management en Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BOSMA Management en Advies gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BOSMA Management en Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie kun je vinden in onze Cookie policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOSMA Management en Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot: inzage; correctie; verwijdering; gegevens-overdraging van je persoonsgegevens; verzoek tot intrekking van je toestemming; bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens; sturen naar info@mobility40.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BOSMA Management en Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BOSMA Management en Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mobility40.nl.

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met onderstaande Disclaimer.

Content & Beschikbaarheid

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door BOSMA Management en Advies. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. BOSMA Management en Advies kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

BOSMA Management en Advies kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan het verkrijgen van afbeeldingen en videofragmenten met de juiste rechten. Indien je toch van mening bent dat er gebruik is gemaakt van afbeeldingen of videofragmenten die niet juist zijn verkregen, verzoeken wij je dit aan ons kenbaar te maken per e-mail op info@mobility40.nl . Wij komen dan alsnog een juiste afspraak overeen of verwijderen direct de aantoonbare afbeelding(en) of videofragment(en).

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van BOSMA Management en Advies worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van BOSMA Management en Advies wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Bijgewerkt 21 juli 2019